Monday, February 22, 2016

大寶積經第四十五卷讀書會

第四十五卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.2.27(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, February 09, 2016

大寶積經第四十四卷讀書會

第四十四卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.2.13(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)