Wednesday, December 30, 2009

華嚴經第二十三卷讀書會

新年好,本次適逢跨年連續假期,順延一週,明年見
經文連結
--------------------------------------------------
時間:2010.1.9 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Thursday, December 17, 2009

華嚴經第二十二卷讀書會

經文連結
--------------------------------------------------
時間:2009.12.19 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, December 02, 2009

華嚴經第二十一卷讀書會

經文連結
--------------------------------------------------
時間:2009.12.5 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)