Wednesday, June 19, 2013

大般涅槃經第二十四卷讀書會

第二十四卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.6.22 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, June 05, 2013

大般涅槃經第二十三卷讀書會

第二十三卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.6.8 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)