Tuesday, August 27, 2013

大般涅槃經第二十九卷讀書會

第二十九卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.8.31 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, August 12, 2013

大般涅槃經第二十八卷讀書會

第二十八卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.8.17 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)