Tuesday, February 24, 2015

大寶積經第二十二卷讀書會

第二十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.2.28(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, February 10, 2015

大寶積經第二十一卷讀書會

第二十一卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.2.14(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)