Tuesday, March 24, 2015

大寶積經第二十四卷讀書會

第二十四卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.3.28(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, March 10, 2015

大寶積經第二十三卷讀書會

第二十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.3.14(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)