Monday, December 04, 2017

大寶積經第九十六卷讀書會

第九十六卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.12.095(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, November 22, 2017

大寶積經第九十五卷讀書會

第九十五卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.11.25(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, November 07, 2017

大寶積經第九十四卷讀書會

第九十四卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.11.11(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, October 23, 2017

大寶積經第九十三卷讀書會

第九十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.28(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, October 11, 2017

大寶積經第九十二卷讀書會

第九十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.14(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, September 26, 2017

大寶積經第九十一卷讀書會

第九十一卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.1(日) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, September 13, 2017

大寶積經第九十卷讀書會

第九十卷文經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.09.16(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, August 29, 2017

大寶積經第八十九卷讀書會

第八十九卷文經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.09.02(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, August 14, 2017

大寶積經第八十八卷讀書會

第八十八卷文經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.08.19(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, August 01, 2017

大寶積經第八十七卷讀書會

第八十七卷文經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.08.05(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)